News & Event

ดัดจริต

โครงการศิลปะเครื่องประดับ “ดัดจริต”

จุดมุ่งหมายของ “โครงการศิลปะเครื่องประดับ “ดัดจริต"

ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่๒ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องประดับ เพื่อประกอบการออกแบบเครื่องประดับประเภทต่างๆ เน้นเชิงศิลปะ

โดยวิธีการเสนอแนวความคิด การออกแบบการใช้วัสดุ วิธีการผลิต การนำเอารูปแบบแนวคิดของศิลปะการออกแบบเครื่องประดับยุคสมัยต่างๆมาใช้ประกอบในการออกแบบ และนำผลงานออกแบบไปทำต้นแบบ   

นอกจากนี้โครงการยังมุ่งเน้นการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้านเครื่องประดับเชิงศิลปะ โดยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางสรีระ และ/หรือพื้นที่ว่างของมนุษย์ เพื่อรวบรวมแนวความคิดด้านปรัชญาสุนทรียศาสตร์ หรือนโยบายทางสรีระวิทยา ศาสนา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาของทั้งโลกตะวันตกและตะวันออก เป็นต้นตลอดจนนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องประดับโดยแสดงกระบวนการเรียนรู้จากสรีระและ/หรือพื้นที่ว่างของตนเอง เพื่อเป็นการเน้นย้ำทั้งในด้านกายภาพ ซึ่งหมายถึงการสร้างงานศิลปะเครื่องประดับโดยแสดงการทำงาน สวมใส่ ตอบรับกับส่วนหรือพื้นที่ของร่างกายที่แตกต่างออกไปจากการเครื่องประดับที่พบเห็นปกติ

และคำนึงถึงการใช้ทัศนธาตุต่างๆ รวมตัวกันเป็นองค์ประกอบแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสอดคล้องต่อสรีระและ/หรือพื้นที่ว่างของร่างกาย จนสามารถสะท้อนพลังทางปัญญาและจิตใจของผู้สร้างสรรค์

ผลงานบางส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (2012)

ผู้ควบคุมโครงการ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์

หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   
อาจารย์ ดร. วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

  • ·1·