News & Event

มนุษย์น้อยๆ กับศิลปะเครื่องประดับ (๔)

เพื่อพัฒนาอัจฉริยาภาพทางการสร้างสรรค์ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ปี พ.ศ. 2555
Feeling in Silence

ผลงานบางส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (2012)

ผู้ควบคุมโครงการ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์

หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   
อาจารย์ ดร. วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ

  • ·1·