News and Events

ผลงานนักศึกษา
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างภาพพจน์งานออกแบบเครื่องประดับ
ในแง่วิชาการแก่บุคคลทั่วไป และ นักธุรกิจต่างประเทศ
 

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์

โครงการต่างๆ เหล่านี้การควบคุมการผลิตโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์